artimeta mirror

  • Mid-Century Mirror by Artimeta, 1950sMid-Century Mirror by Artimeta, 1950s