Artimeta

  • Mid-Century Mirror by Mathieu Matégot for Artimeta, 1950sMid-Century Mirror by Mathieu Matégot for Artimeta, 1950s

  • krantenbak Mathieu Mategot voor Artimeta magazine holder 50'skrantenbak Mathieu Mategot voor Artimeta magazine holder 50's