scandinavian glass

  • Bertill Vallien for Kosta Boda sweden mini sculpture boat Journey

  • Bertill Vallien for Kosta Boda sweden mini sculpture bearBertill Vallien for Kosta Boda sweden mini sculpture bear