Terms and conditions

Terms and conditions

Please read our Terms and Conditions in pdf format here.


Artikel 1 : Definities
1.1 Onder “NuVintage” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, met KVK-nummer 64811654

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via nuvintage.nl een bestelling plaatst.


Artikel 2 : Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen via webshop nuvintage.nl

2.2 Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

2.4 Nuvintage.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.


Artikel 3 : Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. De klant en Nuvintage.nl komen uitdrukkelijk overeen dat
door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van nuvintage.nl gelden, voor zover de wet dit toe laat,
hierbij als een vermoeden van bewijs.

3.2 Indien klant en Nu Vintage zijn overeengekomen producten te reserveren wordt dit per email bevestigd. Gereserveerde items worden maximaal 5 dagen na verzending van deze email vastgehouden. Na deze 5 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden, mits anders schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 4 : Persoonsgegevens
4.1 De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Nuvintage.nl vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
– Bevorderen van de gebruiksvriendelijkheid van de webshop
– In de toekomst eventuele informatie verstrekking over nieuwe updates, mogelijke aanbiedingen en nieuwsbrief (indien de klant ervoor heeft gekozen)


Artikel 5 : Aanbod
5.1 Nuvintage.nl verkoopt veelal gebruikte artikelen (vintage), hierbij zijn eventuele gebruikssporen niet uit te sluiten. Dit behoort bij het product. Zonder opvragen van nadere informatie voor het over gaan tot aankoop gaat u akkoord met de staat
waarin het artikel zich bevindt.

5.2 Informatie, omschrijving , foto’s/ afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt door Nuvintage.nl met betrekking tot het aanbod worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Nuvintage.nl garandeert
echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Indien het product in
overduidelijke mate afwijkt van de gegevens op de website, zal Nuvintage.nl passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.

5.3 Nuvintage.nl verkoopt de verlichting veelal met de originele bedrading die niet altijd (meer) aan de huidige regels/ maatstaven voldoen. Nuvintage.nl raadt aan, voor gebruik, een elektricien te raadplegen. Nuvintage.nl verkoopt de lamp exclusief
gloeilamp. Dit geld ook voor al het andere elektrische apparatuur wat op Nuvintage.nl verkocht word.

5.4 Nuvintage.nl kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.5 Doordat producten niet automatisch van de site verwijderd kunnen worden na bestelling is het mogelijk dat een product door twee klanten tegelijk wordt besteld. Als dit gebeurd wordt het product verkocht aan degene wie het product als eerst besteld
heeft en krijgt de tweede persoon het aankoop bedrag terug gestort. Nu Vintage streeft ernaar niet meer voorradige producten binnen 24 uur na verkoop aan te duiden als “verkocht”/”niet voorradig”.


Artikel 6 : Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door Nuvintage.nl vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro ́s. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

6.2 Alle aangeboden artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen) en vallen onder de margeregeling. Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op het factuur. BTW is dus niet aftrekbaar.

6.3 Bestellingen via de website kunnen op de volgende manieren worden betaald:
– Contante betaling bij afhalen van bestelling (dit gebeurt op afspraak, in overleg met de klant)
– Betaling vooraf via bankoverschrijving; de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzendkosten over op bankrekening NL39KNAB0255631839 t.n.v. F. de Groot, onder vermelding van de artikelomschrijving. Binnen een termijn van maximaal 7 dagen moet het verschuldigde bedrag op desbetreffende bankrekening zijn bijgeschreven. Bij overschrijding van dit termijn wordt de overeenkomst automatisch ontbonden door Nuvintage.nl

6.4 Het product wordt pas verstuurd zodra het volledige totaalbedrag op de bankrekening is bijgeschreven. Zodra een artikel besteld is, wordt dit vermeld als “gereserveerd”. Indien 5 dagen na bestelling de betaling niet binnen is, wordt het artikel weer in de verkoop gedaan.

6.5 Nuvintage.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

6.6 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de website met betrekking tot die speciale aanbieding.


Artikel 7 : Verzendkosten
7.1 Verzendkosten Nederland: tarieven volgens TNT Post , en kunnen worden aangevraagd via het contactformulier van nuvintage.nl. Voor Pakketten geld het maximum formaat van 176x78x58 cm en maximale gewicht is 30 kg.

7.2 Voor de levering van artikelen die niet geschikt zijn op met de post mee te gaan werkt Nuvintage samen met verschillende vervoersbedrijven om de beste en goedkoopste oplossing op maat te vinden. Vraag hiervoor een offerte aan via het
contact formulier op nuvintage.nl.

7.2 Voor verzending naar het buitenland wordt per land afhankelijk van het gewicht een ander tarief berekend. Hiervoor dient eerst via email contact te worden opgenomen met Nuvintage.nl

7.3 Typefouten en fouten bij de berekening van de verzendkosten voorbehouden.

7.4 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.


Artikel 8 : Levering
8.1 Ophalen van de goederen kan enkel op afspraak, dit zal plaatsvinden in overleg met Nuvintage.nl. Zeker in het geval van breekbare artikelen verdient afhalen de voorkeur!

8.2 Nuvintage.nl levert in eerste instantie alleen binnen Europa. Voor bestellingen vanuit het buitenland dient eerst via email contact te worden opgenomen over de hoogte van de verzendkosten. Bij leveringen in het buitenland gelden afwijkende leveringsvoorwaarden.

8.3 De artikelen worden zo goed als mogelijk verpakt voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan, dan is Nuvintage.nl hiervoor niet aansprakelijk. De klant kan desgewenst kiezen voor verzekerde bezorging, kosten hiervan kunnen worden aangevraagd middels het contactformulier op www.nuvintage.nl.

8.4 Bij ontvangst van betaling verstuurd Nuvintage.nl de bestelling binnen zeven werkdagen. De genoemde levertijd is indicatief en geldt nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.

8.5 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

8.6 Nuvintage.nl is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door Nuvintage.nl bekostigd.


Artikel 9 : Eigendomsvoorbehoud
9.1. Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien
de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele
retourzendingen aan Nuvintage.nl zijn voor rekening van de klant.


Artikel 10 : Retour
10.1 Indien gewenst kan een artikel retour gestuurd worden op kosten van de klant. Dit moet dan direct na ontvangst gemeld worden via een e-mail. Retour sturen kan
binnen 14 dagen na aankoop/ontvangen van het artikel, enkel mits het artikel in exact dezelfde conditie/staat is als bij de verkoop. Gemaakte kosten voor het
verzenden naar de klant en/of het terug sturen of brengen van artikelen, zijn voor rekening van de koper.

10.2 Het aankoopbedrag wordt nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen,
geretourneerd.

10.3 Nuvintage.nl behoudt het recht om retours te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.


Artikel 11 : Intellectueel eigendom
11.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen/ foto’s, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite of promotie ervan berusten bij Nuvintage.nl of andere rechthebbenden. Foto’s, afbeeldingen van
Nuvintage.nl mogen niet worden gebruikt zonder toestemming.

11.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellen rechten en of andere (intellectueel eigendom) rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële methoden en concepten.


Artikel 12 : Overmacht
12.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.

12.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 13 : Schadevergoeding
13.1 Nuvintage.nl kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico ́s liggen.

13.2 Nuvintage.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden of voor gevolg schade door verkeerd gebruik of door een voor Nuvintage.nl niet te voorzien gebrek.


Artikel 14 : Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde recht in Nederland.